• کسر تضمین حسن انجام کار

  • کسر پیش‌پرداخت

  • کسورات حقوقی مربوط به قرارداد

سیستم مدیریت سپرده

با توجه به وجود مخاطبین مختلف و حوزه های کاری متفاوت ادارات ، سازمانها و شهرداریها بعنوان کارفرما و یا طرف حساب موضوعی خاص ، انواع سپرده های بانکی ازجمله حسن انجام کار ، شرکت در مناقصه و … کسر و به حساب خزانه واریز می گردد. تعدد بیشمار اطلاعات این حوزه و لزوم انجام حساب و کتابهای لحظه ای در چهارچوب مورد تایید مدیریت خزانه داری هر استان کارفرمایان محترم را وادار به مکانیزه نمودن این فرآین و موارد مرتبط با آن می نماید. نرم افزار مدیریت سپرده ارجان با استقرار در اکثر ادارات دولتی استان خوزستان بصورت کامل و صد در صد بخش سپرده ها ها را مدیریت و پشتیبانی می نماید.