• تعریف گروهها و مراکز خزانه داری

    امکان تعریف گروهها و مراکز خزانه داری

  • تعریف گروههای صندوق

    امکان تعریف گروههای صندوق و صندوقها …

  • گروههای تنخواه گردان

    امکان تعریف گروههای تنخواه گردان و تنخواه گردانها

نرم افزار خزانه داری

کنترل ونظارت بر نقدینگی ومدیریت گردش عملیات وجوه نقد دربسیاری از شرکتهاوسازمانها جزء نیاز اصلی محسوب می شود بسیاری از شرکتها روزانه با صدها مورد عملیات دریافت وپرداخت نقدواسناد روبرو هستند ثبت وکنترل به موقع اطلاعات بصورت یکپارچه با سایر سیستمها و استخراج گزارشات کنترلی و مدیریت لحظه ای از وضعیت نقدینگی سازمان ازجمله وظایف این زیرسیستم خزانه داری ارجان می باشد .