• انطباق پذیری با قوانین کشور

    انطباق پذیری کامل با تغییر قوانین و روشهای محاسبه و دستورالعملهای جدید

  • پشتیبانی از انواع احکام

    قابلیت پشتیبانی و محاسبه انواع احکام کارگزینی

  • تعریف انواع پارامترها

    تعریف و پردازش انواع وامها ، پس اندازها و کسورات اقساطی و …

نرم افزار حقوق و دستمزد

کلیه استخدامها پردازش دقیق و بهنگام اطلاعات حقوق ، دستمزد و مزایای پرداختی شامل احکام و قراردادهای استخدامی ، فوق العاده ها و اطلاعات کارکرد و …. با امکان انتقال اتوماتیک اطلاعات از سایر زیرسیستمها و همچنین امکان تنظیم و تعریف جداول و فرمولهای محاسباتی حقوق بصورت پارامتریک از ویژگیهای منحصر به رد سیستم حقوق و دستمزد ارجان می باشد.