• صدور انواع اسناد حسابداری

    عملیات کامل مربوط به صدور اسناد حسابداری

  • انجام کنترلهای بودجه ای لحظه ای

    ثبت بودجه و کنترل اعتبارات مصوب

  • انجام کنترل های سیستمی

    انجام کنترلهای لحظه ای اطلاعات وارد شده در کل مجموعه سیستمهای مالی

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری ارجان آرایه بعنوان یکی از مهمترین زیر سیستمهای مجموعه ارجان بشمار می رود که قادر است تا با کنترل لحظه ای فرآیندهای مالی و ثبت هرگونه هزینه و یا درآمدی در سایر سیستمها تاثیرات آنرا نشان داده و با مقایسه بودجه سازمانی وضعیت تراز مالی لحظه ای را در اختیار مدیران و کارشناسان مربوطه قرار دهد . سیستم حسابداری ارجان در محیط تحت شبکه و بصورت یکپارچه با سایر سیستمهای مالی قابل بهره برداری می باشد.