• تعریف انواع استخدام بصورت دلخواه

    امکان تعریف انواع استخدام بصورت دلخواه

  • تعریف انواع آیتم های حقوقی

    امکان تعریف انواع آیتم های حقوقی برای هرنوع استخدام

  • تشکیلات سازمانی

    امکان تعریف ابلاغیه های تشکیلات سازمانی با سطوح دلخواه

سیستم احکام و کارگزینی

جهت استفاده سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و با استفاده از قوانین مرتبط با نظامهای استخدامی معمول در کشور شامل قانون کار ، نظام هماهنگ وقانون مدیریت خدمات کشوری سیستم مدیریت احکام و کارگزینی ارجان  بصورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستمها بخصوص حقوق و دستمزد طراحی شده است بنابراین از تمامی انواع استخدامها پشتیبانی می نماید.