نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد

سیستم احکام و کارگزینی

جهت استفاده سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و با استفاده از قوانین مرتبط با نظامهای استخدامی معمول در کشور شامل قانون کار ، نظام هماهنگ وقانون مدیریت خدمات کشوری سیستم مدیریت احکام و کارگزینی ارجان  بصورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستمها بخصوص حقوق و دستمزد طراحی شده است و از تمامی انواع استخدامها پشتیبانی می نماید.

سیستم نرم افزار احکام کارگزینی ارجان آرایه تمامی احکام و تیپهای مختلف قراردادهای  نیروی انسانی را پشتیبانی می کند. اگر به دنبال یک سیستم کامل هستید که دارای تجربه در چندین اداره دولتی باشد نرم افزار ارجان بهترین انتخاب  برای شما خواهد بود.